1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy azłazienka.pl działający pod adresem www.azlazienka.pl prowadzony jest przez Kontimax Mariusz Pawluczuk NIP: 543-131-01-56, REGON 050811136 zwanym w dalszej części Regulaminu „azlazienka.pl”

1.2 Siedziba azlazienka.pl znajduje się w Grabówce przy ul. Jałowcowej 11, kod pocztowy 15-523.

1.3 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

 • telefonu infolinii +48 720 449 913
 • telefonu komórkowego +48 728 311 300
 • komunikatora Skype: mariop1410
 • poczty elektronicznej (email) sklep@azlazienka.pl
 1. Słowniczek:

2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.azlazienka.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

2.2. Sprzedawca – azlazienka.pl

2.3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.

2.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.

2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

2.8. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.

2.9. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl lub innych systemów płatności on-line.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.azlazienka.pl oraz poprzez strony serwisów aukcyjnych, w których Sprzedawca prowadzi sklep: Allegro.pl
 3. Zamówienia są przyjmowane również:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@azlazienka.pl
 • pocztą tradycyjną pod adresem Biuro Obsługi Klienta azlazienka.pl 15-523 Grabówka ul. Jałowcowa 11.
 1. Termin realizacji zamówienia: w przypadku gdy towar dostępny jest na zamówienie, termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie Sprzedawca -Kupujący. Jeżeli Kupujący nie akceptuje terminu realizacji zamówienia, bez żadnych konsekwencji może odstąpić od zamówienia.

Zamówienia poprzez stronę internetową i strony wskazanych serwisów aukcyjnych można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: „Zaloguj się” -> „Stwórz konto”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

Składając zamówienie Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych towarów;
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
 • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
 • wyboru sposobu uregulowania płatności.

Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sklep rozpoczyna realizację zamówienia: w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;

w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.

Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) lub towar dostępny jest na zamówienie ale sklep nie jest w stanie kupić towaru u jego dostawców i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku znaczącej pomyłki (20% i więcej od najtańszej oferty cenowej na rynku polskim) w ustaleniu ceny sprzedaży dla Klientów na stronie sklepu (www.azlazienka.pl)

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.

Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.azlazienka.pl Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie danego towaru lub na stronach www poszczególnych producentów. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

III ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@azlazienka.pl, lub bezpośredni kontakt z operatorem poprzez komunikator Skype (użytkownik: mariop1410), telefonicznie pod numerem +48 728311300. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub poprzez komunikatory, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

IV CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Koszty dostawy podane przy każdym produkcie dotyczą transportu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Koszt transportu za granicę Polski wymaga osobnej wyceny.

V CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy każdym towarze może być podany konkretny czas realizacji zamówienia. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.

Czas na realizację zamówienia w przypadku gdy towar jest w magazynie wynosi 7-14 dni ale nie więcej niż 30 dni od daty złożenia zamówienia.

Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.

Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

1. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy.

2. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2-5 dni roboczych.

3. Czas dostawy określony w pkt V.1 i V.2 jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

VI FORMY PŁATNOŚCI

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 • płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • płatność przelewem elektronicznym lub karta kredytową realizowana za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych Przelewy24.pl (bez względu na formę dostawy/odbioru);
 • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Idea Bank 43 1950 0001 2006 1989 3833 0002

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza terytorium Polski:
 • płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowanymi za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych (bez względu na formę dostawy);
 • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Idea Bank 43 1950 0001 2006 1989 3833 0002 (bez względu na formę dostawy).

W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednio przy opisie produktu.

VII REKLAMACJE I ZWROTY

Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.

Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Okres gwarancji dla przedsiębiorców: 12 miesięcy

[Odstąpienie od umowy]

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, art 27, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostarczonym Klientowi będącemu konsumentem wraz z towarem lub na adres email serwis@azlazienka.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:

 • Kontimax Mariusz Pawluczuk ul. Jałowcowa 11, 15-523 Grabówka lub na adres e-mail serwis@azlazienka.pl
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.
 4. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 6. Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

[Reklamacje]

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

[Adres do zgłoszeń]

W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • przesłać zgłoszenie na adres e-mail: serwis@azlazienka.pl
 • przesłać zgłoszenie na adres Kontimax Mariusz Pawluczuk ul. Jałowcowa 11, 15-523 Grabówka

W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.

VIII DANE OSOBOWE

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych – azlazienka.pl. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

 • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
 • jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę.

Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach Sklepu w sekcji Twoje Konto.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Mój koszyk Zamknij

Koszyk jest pusty

Razem: 0.00 zł

Mój koszyk